Piñor: contratación de sete peóns forestais por un período de tres meses.

Hoxe sae publicado no BOP a seguinte convocatoria

BOP

AVANTAR ACTIVIDADES

A Alcaldía, mediante Resolución con data 4 de xuño de 2020,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar sete peóns forestais por un período de
tres meses.
Os/As interesados/as poderán presentar as súas solicitudes
prioritariamente no rexistro electrónico do concello
(https://pinor.sedelectronica.gal), ou no seu caso no rexistro
xeral deste concello, en horario 9:00 a 14:00 h, con cita previa,
durante o prazo de cinco días hábiles seguintes ao da publicación
do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na sede
electrónica deste (https://pinor.sedelectronica.gal).
Documento asinado electronicamente na marxe por don José
Luis González Rodríguez, alcalde do Concello de Piñor.