Aviso legal e privacidade

Este sitio web está adaptado a Lei 34/2002 de “ Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) “ . Según o artígo 10 de dita Lei, infórmase do seguinte:

O titular da páxina web Badal Novas, que funciona baixo as direccións de internet www.badalnovas.es, www.badalnovas.com, www.badalnovas.gal, é a empresa editora Badal Novas S.L. con CIF B32503575.

Uso do sitio web

Este sitio web creouse coa finalidade de dar a coñecer e permitir o acceso xeral de todos os usuarios á información, actividades, produtos e servizos que ofrece Badal Novas, S.L. en diante, Badal Novas.

Calquera persoa pode acceder libremente á información, imaxes e documentos aloxados no sitio web, aínda que Badal Novas resérvase o dereito a modificar ou restrinxir o acceso ao contido dispoñible. O uso deste sitio web dálle ao navegador o estado de usuario e implica a aceptación das condicións da versión actual no momento do acceso.

O usuario comprométese a facer un bo uso dos servizos de participación (foros de discusión ou similares) que Badal Novas poida ter en calquera momento no sitio web e non usar estes ou outros contidos para realizar accións contrarias ás leis, á moral, orde pública e bos costumes, aceptando a súa responsabilidade de consultar o Aviso Legal para coñecer os termos que definen o uso do sitio web. Neste sentido, Badal Novas non se fai responsable das opinións expresadas polos usuarios no exercicio da súa liberdade de expresión.

Badal Novas resérvase o dereito a modificar a súa política de privacidade en calquera momento ao seu criterio, ou como resultado dun cambio nos criterios doutrinais da Axencia Española de Protección de Datos, lexislativa ou xurisprudencial en materia de protección de datos, nese caso entrará en vigor e será de aplicación a todos os usuarios do sitio web desde a súa publicación.

Dereitos de autor e  Propiedade intelectual e Industrial

A información do sitio web e o seu deseño gráfico son propiedade intelectual de Badal Novas e están protexidos por dereitos de autor, quedando prohibida a súa reprodución, distribución ou transformación, total ou parcial, salvo autorización previa do propietario.

O lector pode visualizar todos os elementos, imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico, a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, xa que logo, terminantemente prohibida a súa utilización con fins comerciais, a súa distribución interesada, así como a súa modificación, alteración ou descompilación. 
Aos efectos do previsto no artigo 32.1 do Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, Badal Novas  oponse expresamente á utilización de calquera contido deste diario dixital coa finalidade de realizar reseñas ou revistas de prensa con fins comerciais (press-clipping) sen contar previamente coa autorización do diario

O lector comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (especialmente aqueles en os que pode tomar parte a título anónimo) que Badal Novas  ofrece na súa sede web, e a non empregalos para incorrer en actividades ilícitas ou contrarias á boa fé e ao ordenamento legal; difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; ou, simplemente, difundir información tendenciosa e falsa coa principal finalidade de causar dano a persoas, institucións ou organizacións. En tal caso, Badal Novas  resérvase o dereito de “descolgar” inmediatamente tales contidos, ben sexan informacións, opinións, comentarios ou fotografías; así como efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa sede web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contenios e servizos que presta, como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados. 

Os nomes, títulos, logotipos, imagotipos e marcas empregadas para identificar os nosos servizos ou produtos son propiedade de Badal Novas.Todos os demais identificadores comerciais presentes no noso sitio web poden estar rexistrados e sometidos aos correspondentes avisos de propiedade industrial.

Privacidade

A través do uso permitido de cookies e co único propósito de facer estadísticas de visitantes, Badal Novas só obtén e conserva a seguinte información dos usuarios do seu sitio web:

  • Nombre do dominio do proveedor que lles facilita o acceso a  rede.
  • Data e hora do acceso a web.
  • Dirección de Internet desde a que partiú o enlace que dirixe a nosa web.
  • Número de visitas diarias e a qué sección se dirixen.

Aínda que esta información non puido identificar a un usuario específico e permite unha navegación completamente anónima, o usuario sempre ten a posibilidade de evitar as cookies a través da correspondente configuración do seu navegador, aínda que neste caso Badal Novas non garante un funcionamento óptimo do sitio web. .

Datos de carácter persoal

A nosa política de privacidade de datos persoais responde ao espírito da lexislación vixente en materia de protección de datos. Este sitio web está dotado das medidas de seguridade esixidas por esta lexislación e será controlado continuamente para garantir a seguridade dos datos.

Segundo a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), informámoslle de que os datos persoais recollidos a través deste sitio web poden incorporarse a un ficheiro cuxa responsabilidade é Badal Novas coa finalidade definida no formulario de recollida de datos correspondente. O usuario poderá revocar en calquera momento o consentimento para procesar estes datos, así como exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición, segundo se indica no formulario.

De acordo co Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento LOPD, Badal Novas adoptará os niveis de seguridade adecuados para protexer os datos persoais solicitados, incluíndo as medidas técnicas necesarias para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo de datos persoais, de xeito que se garanta a súa integridade e confidencialidade.

Seguridade e acceso

Os usuarios poden acceder á web de xeito gratuíto. En todo caso, Badal Novas resérvase a posibilidade, de acordo coa lexislación vixente, de limitar o acceso a determinadas áreas que considere oportunas, sometendo este acceso a determinadas condicións particulares propias que, segundo os casos, modifican e / ou complementan as condicións xerais. Un incumprimento deles fará que o Administrador dea de baixa o usuario.

Se se establece unha zona de acceso restrinxido, será necesaria a asignación previa dun identificador e contrasinal. O uso deste último será persoal e intransferible, de xeito que o usuario asuma toda a responsabilidade polas consecuencias derivadas da súa divulgación a terceiros. En caso de perda do contrasinal ou uso do contrasinal por un terceiro, o usuario deberá poñerse en contacto con Badal Novas o antes posible para adoptar as medidas oportunas.

Para aquelas persoas que acceden ao sitio web (con fins de información, e non de forma exhaustiva ou exclusiva), considéranse a conduta non autorizada:

  • Dar a coñecer o seu contrasinal a outras persoas de xeito voluntario ou involuntario.
  • Realizar calquera acción que supoña copia, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra similar que implique modificar ou alterar todo ou parte dos contidos do sitio, sen a previa autorización por escrito de Badal Novas.
  • Utilizar marcas, logotipos, etc., sin a debida autorización.
  • Utilizar con fines comerciales os contidos deste sitio web.

A información que os usuarios proporcionen a Badal Novas a través deste sitio web será tratada co nivel de seguridade necesario para garantir a súa protección como se indicou no apartado anterior relacionado coa protección de datos. Todo o persoal de Badal Novas está informado da política de privacidade actual e está adestrado para o uso diario de medidas de seguridade de acordo co seu posto de traballo.

Badal Novas non se fai responsable dos fallos que se produzan nas comunicacións, polo que non pode asegurar a dispoñibilidade e o funcionamento ininterrumpido do sitio web e dos seus servizos, cando por mor de aquelas hai interrupcións ou erros no acceso ao sitio web ou o seu contido

Badal Novas non pode garantir a invulnerabilidade absoluta do seu sistema de seguridade, polo que exclúe calquera responsabilidade por danos de calquera natureza que se deban á presenza de virus ou outros elementos susceptibles de provocar alteracións no sistema informático. e ficheiros de usuario ou calquera terceiro.

Consentimento

Sempre que intercambie información con Badal Novas é necesario completar un formulario, mediante a opción “enviar” o usuario acepta que foi informado e dá o consentimento expreso do contido da cláusula que acompaña ao formulario. En todo momento, o usuario é responsable da veracidade e exactitude da información proporcionada durante a navegación polo noso sitio web, incluída a declaración de ter a idade mínima necesaria para acceder a certos servizos que o indican. Badal Novas queda, polo tanto, exento de calquera responsabilidade se o usuario non cumpre este requisito.