Convocatoria para a contratación de 4 traballadores como peóns de servizos múltiples no Concello de Boborás

Publicidade ASPADISI

Publicase hoxe no BOP

BOP Premer na Imaxe

HIPER MASIDE

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas o 07/04/2021:

1.- Número e denominación das prazas: 4 traballadores para prestar servizo como peóns de servizos múltiples.

2- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a xornada parcial (30 horas semanais).

3.- Duración do contrato: nove meses

4.- Sistema de selección: concurso-oposición

5.- Lugar e prazo de presentación de instancias: no Rexistro do Concello, de 9.00 a 14.000 h, ou por calquera dos medios admitidos en dereito, durante o prazo de cinco días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

6.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección atópase a disposición do público no concello, na páxina web (www.boboras.gal), e na sede electrónica (https://boboras.sedelectronica.gal).