Convocatoria para a concesión de axudas para material escolar 2021-2022 no concello de Boborás

Publicase hoxe no BOP ( Boletín oficial da Provincia )

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións:
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/586447)
Convocatoria de axudas de material escolar 2021-2022
Boborás, 1 de outubro de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.

AVANTAR ACTIVIDADES

Acceso o BOP Premer na Imaxe