O 14 de febreiro ábrese o prazo de pago voluntario do subministro de auga en Maside

O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe a notificación colectiva dos padróns da taxa polo servizo de subministración de auga, da taxa da rede de sumidoiros e do canon da auga da Xunta de Galicia, correspondentes ao 6.º bimestre de 2021. Ademais, publícase o anuncio de cobranza en período voluntario que será dende o 14/02/2022 ao 13/04/2022, nas oficinas de Recadación, situadas na praza Maior, 1, en Maside.

Unha vez transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas serán esixidas pola vía de constrinximento pola Consellería competente en materia de Facenda da Xunta de Galicia.

AVANTAR ACTIVIDADES


VIDEO SPOT MASIDE en BADAL TV