Convócase Concurso de Carteis de ” Festa dá Istoria”

BASES CONCURSO CARTELES 2022

Convócase Concurso de Carteis de ” Festa dá Istoria” coas seguintes bases:

FESTAS EN RIBADAVIA

I.- TEMA Festa da Istoria (Festa Medieval de Ribadavia).
II.- PARTICIPACIÓN

Poderán participar todas as persoas que o desexen, excepto os membros da Coordinadora e da Fundación; podendo presentar un máximo de 2 obras, sendo condición indispensable que tales obras sexan inéditas.

III.- TEXTO e FORMATO
A obra deberá incluir o seguinte texto:
XXXIII FESTA DA ISTORIA
RIBADAVIA
26 e 27 DE AGOSTO DE 2022
Declarada de Interese Turístico Nacional
www.festadaistoria.com

O día 27 deberá ser o que máis resalte, xa que é o día propio da festa.
O tamaño do orixinal será de 63×43 cm, sempre en posición vertical e o tipo de letra empregado sexa: MEATH

IV.- PRESENTACIÓN e ENTREGA

Os carteis presentaranse, por correo electrónico nun arquivo jpg, a 300 ppp e a un tamaño real de 63×43 cm ao seguinte correo: carteles@festadaistoria.com
Todos os correos serán contestados á súa recepción, se en tres días non se tivo resposta,
é posible que houbese algún erro, polo cal debe poñerse en contacto.
No texto do correo indicarase: nome, cidade, número de teléfono do autor e lema ou
pseudónimo co que se desexa participar no concurso.
A data límite de recepción finaliza o 20 de de maio de 2022.

V.- TÉCNICA
Libre
O autor de cartel gañador deberá achegar o correspondente soporte e formato dixital que lle sexa requirido, suxírese que o cartel sexa conservado en psd, fh…; é dicir, en capas para que en caso necesario póidase facer algunha modificación (incluír logos, cambiar datas…), sempre coa autorización do autor.

VI.- PREMIO
Un premio de 500 euros para o cartel gañador que será a imaxe da festa.
VI.- XURADO
O xurado estará composto en 2/3 por persoas relacionadas co mundo da arte e o deseño;
e 1/3 por membros da Fundación.
O fallo do concurso farase público o sábado 28 de maio de 2022, e a decisión do mesmo será inapelable, facéndose público nos medios de comunicación, en nosas RSS e na nosa
páxina web.
O concurso poderase declarar deserto en caso de non alcanzar os carteis presentados a calidade desexada.
VII.- EXPOSICIÓN
Os carteis presentados poderán ser obxecto de exposición ou reprodución por parte dos
convocantes, sen que iso dea dereito a retribución algunha para os concursantes. O traballo gañador será a imaxe da Festa dá Istoria 2022.
VIII.- REPRODUCIÓN
A “Fundación Festa dá Istoria” poderá efectuar cantas reproducións precise do cartel que
obteña o premio ademais de difundilo polos medios de publicidade que estime oportunos, sen que o seu autor poida evocar dereitos respecto diso, ademais de utilizar a imaxe completa do cartel ou parte dela para realizar material relacionado coa festa, como poden ser dípticos, camisetas, etc.
A Fundación se reserva a posibilidade de realizar calquera modificación no cartel gañador
por motivos de impresión, sempre que iso non supoña alteración substancial dos mesmos.
A obra gañadora será asinada polo/a autor/a antes de ser enviada para a súa impresión.
IX.- ACEPTACIÓN
A participación neste concurso comporta a plena aceptación destas bases.
En Ribadavia, 12, de abril de 2022.
Estas bases pódense consultar en : www.festadaistoria.com