O PP denuncia un pelotazo

NO ÚLTIMO PLENO ESTE PUNTO FOI RETIRADO DA ORDE DO A DÍA, DEBIDO Á PRESIÓN DA OPOSICIÓN  POLITICA E SOCIAL.

SOLICITAMOS QUE ESTE EXPEDIENTE SE META NUN CAIXÓN E NON VOLVA A SAÍR.

AVANTAR ACTIVIDADES

Foi xa a principios do ano 2018, cando se presentou por parte dun particular unha solicitude de modificación do PXOM sobre a parcela de 33.000  m2 que alberga as coñecidas naves de  EMBEN,  que se atopan sen uso desde fai uns 10 anos.

Desde que se presentou a solicitude, nin os grupos da oposición PP e BNG, nin os concelleiros que aínda eran do grupo socialista no goberno e hoxe o son de Espazo Común, nin os propietarios de parcelas contiguas á de Embén, que tamén albergan actividades industriais, e nin sequera a veciñanza de Seoane, NINGUÉN tiña coñecemento deste expediente.

Durante estes case 2 anos fixéronse informes técnicos, xurídicos, envíos a outras administracións para pedir informes, dos que nunca se informou aos veciños da zona ou aos grupos da oposición.

Foi na convocatoria da comisión informativa e pleno desta semana, 22 meses despois de que entrara a solicitude no Concello cando puidemos INTUÍR o que se prevía.

Preténdese con esta  Modificación Puntual favorecer a transformación dun chan rústico en chan urbanizable de uso industrial, para darlle un novo valor inmobiliario a un ben de propietario único, no que ademais existen edificacións que non contan con licenza municipal, argumentando que a lei actual permitiríao para regularizar unha  actividade existente previa ao ano 2002, pero baixo a GRAN MENTIRA, ocultada en todo informe de que nesta parcela non existe actividade desde hai 10 anos.

Se isto non fose suficiente, cabe dicir tamén que se prevé nesta modificación unha decisión política do Goberno municipal de atender a un particular, excluíndo a outros da mesma zona aos que se lles denegou esta transformación anteriormente; e sendo preocupante a falta de transparencia cos grupos da oposición, máis preocupante é a falta de transparencia cos veciños da parroquia de Seoane.

A parcela coñecida como de  EMBEN está nun enclave rural que alberga máis empresas, que na actualidade se senten prexudicadas con este expediente, ao quedar excluídas do que podería ser unha solución máis harmónica, xa que facéndose un Plan Parcial de Ordenación que recollese estas actividades poderíase dar unha maior protección a todas elas, conseguindo tamén espazos de cesión para o Concello, cousa que modificando unilateralmente unha parcela non se consegue.

Non podemos esquecer tampouco a sensibilidade que sempre existiu na veciñanza de Seoane sobre as implantacións industriais na zona, e só o feito de iniciar este expediente no concello e telo 2 anos oculto, fala do descontento e enfado que nestes momentos poden ter os veciños, pois non esquezamos que todo o que se faga debe de contar co beneplácito dos veciños.

Por último, e para descartar o que sempre fai o Alcalde do Carballiño, que é buscar culpas nalgún traballador do concello, cabe lembrar que NINGUÉN presenta unha operación así nun concello sen antes falar co goberno municipal. E que era potestade do Alcalde dicir que si ou que non, xa antes de iniciar trámite algún.

Solicitamos, así, que este expediente sacado da orde do día do último pleno, para mellor estudo, sexa metido nun caixón e que non se lle dea trámite.