Convocatoria de persoal para auxiliares de axuda no fogar en Maside

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Hoxe aparece publicado no BOP a citada Convocatoria

Arquivo do BOP

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Convocatoria de selección de persoal para a creación dunha bolsa de emprego para auxiliares de axuda no fogar. O Pleno, mediante acordo do 30/11/2019, aprobou as bases ás que se axustará o concurso para a creación dunha bolsa de emprego
para a contratación de auxiliares de axuda no fogar (publicadas B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 2 4 · L u n s , 1 x u ñ o 2 0 2 0 5 no BOP n.º 45, do 24/02/2020).

Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no rexistro do concello de 9:00 a 14:00 horas, durante o prazo de quince días naturais seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP. As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases, que se atopan a disposición do público no concello e na páxina web maside.sedelectronica.gal.


Aquelas persoas que xa presentaran a documentación para a inscrición na bolsa de emprego, non será necesario que a presenten de novo, sempre e cando reúnan as condicións que se establecen nas bases.


Maside, 27 de maio de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
(Asinado dixitalmente).