O concello de Maside anuncia o prazo para o cobro de varios recibos a partir do 1 de setembro

José Manuel Iglesias Araujo, alcalde de Maside
IES CHAMOSO LAMAS

O Boletín Oficial da Provincia recolle o anuncio de apertura do prazo de información pública para o cobro da

  • Taxa polo servizo de recollida de lixo
  • Imposto municipal sobre vehículos de tracción mecánica
  • Imposto sobre actividades económicas 2020.
  • Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana 2020.
  • Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica 2020.

O período de cobranza fíxase polo prazo de dous meses dende o día 1 de setembro de 2020. Advertencia: transcorrido o período de pagamento voluntario, as débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento e aboarase a recarga correspondente.

HIPER MASIDE