Mitma aproba o estudo informativo do proxecto da Nova Estación Intermodal de Ourense

IES CHAMOSO LAMAS

O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana ( Mitma), segundo anuncia hoxe o Boletín Oficial do Estado (BOE), aprobou o expediente de información pública e definitivamente o “Estudo Informativo do proxecto nova estación intermodal de Ourense”. Respecto diso, para emprender as actuacións necesarias na estación de Ourense como consecuencia da posta en funcionamento dos novos servizos de alta velocidade, o 22 de xuño de 2016 formalizábase o Convenio marco de colaboración entre o Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana), a Xunta de Galicia, o Concello de Ourense e a Entidade Pública Empresarial ADIF Alta Velocidade, cuxo obxecto é o desenvolvemento da futura estación intermodal de Ourense e a súa contorna urbana. Principais actuacións do Estudo Informativo O presente Estudo Informativo recolle a adaptación da estación aos servizos de alta velocidade e as actuacións de mellora da permeabilidade transversal peonil da cidade na zona da estación. No referente á adaptación da estación aos servizos de alta velocidade, destacan as actuacións na praia de vías con dous sectores diferenciados, un deles reservado para os trens de ancho estándar procedentes da meseta e electrificado a 25 kV e outro co resto de vías existentes e electrificado a 3 kV, que albergará principalmente os trens que utilizan a liña entre Vigo e Monforte. Tamén, modifícanse as plataformas existentes, substitúense as marquesiñas actuais por outras MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E AXENDA URBANA CORREO ELECTRÓNICO mitma@mitma.es Esta información pode ser usada en parte ou na súa integridade sen necesidade de citar fontes

Galería de imaxes Nota de prensa novas e execútanse dúas plataformas novas, coas súas respectivas marquesiñas, e unha nova pasarela elevada para o acceso a plataformas, ademais de ordenarse o espazo público de acceso e adáptase e amplíase o edifico actual da estación. Dentro das actuacións de mellora da permeabilidade transversal peonil da cidade, proponse unha pasarela peonil urbana para conectar os barrios de “o Vinte e un” e “o Puente” e a obra civil do
cubrimiento da praia de vías entre a Avenida de Santiago ata aproximadamente a Rúa Ático Noguerol, para reducir os niveis de ruído nos edificios próximos. Tramitación realizada En cumprimento do establecido na Lei do Sector Ferroviario desenvolveuse o trámite de información pública e audiencia do Estudo Informativo, iniciado coa publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado de data 29 de setembro de 2018. O estudo informativo foi obxecto previamente do trámite de avaliación de impacto ambiental simplificada que finalizaba coa Resolución emitida polo Director Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, con data 16 de marzo de 2018, pola que se formulou o informe de Impacto Ambiental do proxecto “Nova estación intermodal de Ourense” (BOE número 76 do 28 de marzo de 2018). No expediente constan todas as alegacións recibidas e realízase a súa análise individualizada. A solución definitivamente aprobada correspóndese coa sometida a información pública e audiencia.

O CAMPO DA FEIRA NON SE PECHA