Proposta do PP do Carballiño para a reducción dos impostos, taxas e prezos públicos municipais para o ano 2023.

Os concellos, a hora de determinar os seus impostos propios, deben actuar con responsabilidade, tratando de facer as previsións correctas de recadación que permitan cubrir os gastos dos servizos públicos que ofertan.

Os artigos 15 e 16 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais indican que as entidades locais deberán acordar a imposición e supresión dos seus tributos propios, e aprobar as correspondentes ordenanzas fiscais reguladoras destes, que deberán conter, polo menos a determinación do feito impoñible, suxeito pasivo, responsables, exencións, reducións e bonificacións, base impoñible e liquidable, tipo de gravame ou cota tributaria, período impositivo e pagamento.

AVANTAR ACTIVIDADES

Pero ao mesmo tempo todos os grupos políticos podemos estar de acordo en que o exercicio 2023 ven marcado por unhas circunstancias que o fan excepcional. De feito, a inflacción atópase hoxe nuns niveis inasumibles para moitas familias, sen que se vexa unha solución a curto prazo para esta situación.

Ao mesmo tempo, estas circunstancias excepcionais levaron a que o Congreso dos Diputados, a instancia do Goberno Central, decidiu manter a suspensión das regras fiscais, en liña coa recomendación da Comisión Europea, ante a crise desatada polo encarecemento de prezos derivados da invasión rusa de Ucraína.

Estas circunstancias deben levar tamén a reflexión por parte de todos os grupos municipais, a hora de fixar os impostos, taxas e prezos públicos para o ano 2023.

O noso grupo ven propondo, xa dende o ano 2019, unha reforma xeneralizada de toda a política fiscal do noso Concello, sen que ata o de agora se levase a cabo ningunha medida polo o Grupo de Goberno.

Para levar a cabo esta reforma fiscal, o Grupo Municipal do Partido Popular propuxo a reforma do IBI, baixando o tipo impositivo e tamén creando novas bonificacións para autónomos e pequenas empresas; a reforma do ICIO, a fin de non gravar as obras que se levasen a cabo por autónomos e pequenas empresas dentro da súa actividade; a reforma da ordenanza do lixo, adaptando as tarifas a nova realidade da nosa vila; e xa o ano 2021 opuxémonos con toda rotundidade a elevación das taxas municipais en función da inflacción, que nese momento era do 2,7%, cantidade que hoxe nos parece case ridícula.

A día de hoxe aínda e posible levar a cabo unha reforma dos impostos e taxas municipais que, mais alá de pensar exclusivamente nas necesidades financeiras do Concello pense na veciñanza, e como se pode colaborar desde o Concello a paliar a situación que se espera para o ano 2023.

Sempre desde a responsabilidade e a prudencia que debe ter un concello, creemos que e posible a redución dos ingresos públicos, sen que por elo sufran os servizos municipais. Basta ver que nos dos últimos exercicios o Grupo de Goberno practicamente gastou a totalidade do remanente do Concello, e a pesar de elo o Alcalde xa está a falar de que neste ano o superavit será de 600 ou 700 euros. En definitiva, o concello ten capacidade económica para estudar unha rebaixa dos impostos (principalmente o IBI e o ICIO, pero sen descartar a rebaixa do imposto de vehículos de tracción mecánica ou incluso da plusvalía), e desde logo para rebaixar de forma xeneralizada todas as taxas e prezos públicos, ou a lo menos, non subilas, como se quixo facer o ano pasado.

Nos pretendemos tampouco que estas baixadas xenerais se manteñan no tempo indefinidamente, senón que permanezan mentres a situación económica actual sexa a actual, e as regras fiscais continúen suspendidas. Unha vez a economía española se recupere, entendemos que o concello do Carballiño deberá levar a cabo unha análise completo da súa política fiscal, adaptándoa as novas circunstancias, pero neste momento deberíanse tomar decisións que traten de reducir as consecuencias da inflación para os nosos veciños.

É Polo que dende o PP do Carballiño pedimos que por parte do departamento correspondente se estude a posibilidade de implantar bonificacións e reducións nos tipos de gravame dos impostos municipais actualmente vixentes.

Así como polo mesmo departamento se estude tamén posibles reducións ou supresións das taxas e prezos públicos vixentes.

E por último que se modifiquen as ordenanzas para poder aplicar estas rebaixas, aínda que solo fose para o ano 2023, ou para o tempo en que sigan suspendidas as regras fiscais.