Melón abre o prazo de solicitudes para renovar o xuez de paz

Publicidade ASPADISI

Estando próximo a rematar o período de catro anos polo que se nomeou xuíz de paz titular deste concello anúnciase o prazo para a admisión de solicitudes ao devandito cargo. As condicións que se esiexen son: ser español, ser maior de idade e non estar incurso en ningunha das causas de incapacidade e incompatibilidade previstas para o desempeño das funcións xudiciais. A documentación que se debe presentar será a propia solicitude., o certificación de nacemento ou fotocopia compulsada do DNI, a certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e Rebeldes, unha declaración xurada de non estar inculpado ou procesado e unha xustificación dos méritos que se aleguen.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados desde mañá, despois da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. 

HIPER MASIDE