A UNED convoca o XXXIV Premio de Narrativa Curta 2023

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Poderán optar a este Premio obras orixinais e inéditas, escritas en castelán, en formato word ou pdf, que non fosen premiadas noutros certames. Non se aceptarán outros formatos. O tema orixinal, libre, debe ser inédito e non poderá estar suxeito a compromisos editoriais nin competir noutros certames. A historia terá un máximo de 4.000 palabras e un mínimo de 2.000. Presentarase con dobre espazo e páxinas numeradas; Fonte Times New Roman de 12 puntos. A obra deberá ir precedida dunha portada onde se incluirá o título e o pseudónimo.

Se o autor pertence á UNED, deberá indicalo. O ficheiro Word debe ser nomeado co título da historia, que debe ser o mesmo que figura na ficha de admisión. Cada autor poderá presentar só unha obra.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Os traballos poderán presentarse ata o 9 de abril de 2023 por correo electrónico unha vez cumprimentado o formulario en liña que figura ao final destas bases. Tanto o formulario como o relato deben enviarse ao mesmo tempo. Non se enviará ningún acuse de recibo nin se manterá correspondencia cos concursantes.

Os autores pertencentes á UNED deberán indicalo no corpo da mensaxe (e no campo correspondente do formulario). Poderán ser estudantes, antigos alumnos, titores, profesores ou persoal de administración e servizos, en activo ou que nalgún momento prestara servizos na UNED. Os textos deberán enviarse ao seguinte enderezo electrónico:
certamendenarracion@adm.uned.es.

A dotación é de catro mil (4.000) euros. Concederase un Premio de cincocentos (500) euros para a categoría UNED, o que non exclúe que o gañador desta categoría tamén poida optar ao premio principal. A UNED resérvase o dereito de publicar os textos premiados e os seleccionados polo xurado para a súa publicación, en calquera formato (impreso ou electrónico) e sen que isto dea lugar a dereitos a favor dos autores, que posteriormente poderán publicar noutros medios e integramente. dispor dos seus dereitos sobre eles.

Descontaranse do Premio os impostos correspondentes e o seu importe será a compensación pola renuncia aos dereitos de autor. O fallo do xurado terá lugar durante a Feira do Libro de Madrid. A UNED comunicará aos gañadores e finalistas. Ademais, a sentenza pódese consultar na páxina web da UNED: www.uned.es. Non se devolverán os orixinais non premiados.

Durante o acto entregarase o volume correspondente á XXXIII edición do premio.
A Universidade designará un comité de lectura cualificado para seleccionar os relatos finalistas.

A decisión do xurado será inapelable, quedando o xurado e os organizadores facultados para resolver calquera outra incidencia que se produza e que non estea contemplada nas bases. O Premio poderá ser declarado deserto se o xurado o considera oportuno. A presentación a este Premio supón a aceptación absoluta destas bases.


AUTORIZACIÓN PARA MENORES
Para a participación dos menores será necesaria unha autorización dos pais ou titores, que deberá achegarse ao correo electrónico.
TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS
Os datos persoais recollidos formarán parte dunha base de datos, cuxa titularidade corresponderá á Universidade Nacional de Educación a Distancia con CIF Q-2818016-D e enderezo na rúa Bravo Murillo, nº 38, 28015 – MADRID.
A Universidade Nacional de Educación a Distancia garante o cumprimento da Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal.