Bases reguladoras da convocatoria de axudas por nacemento ou adopción de fillos/as no Concello de Cortegada durante os anos 2021 e 2022

Por Decreto da Alcaldía deste concello do día 17 de outubro de 2023, acordouse a aprobación das Bases reguladoras da convocatoria de axudas por nacemento ou adopción de fillos/as no Concello de Cortegada durante os anos 2021 e 2022, co seguinte contido:
O artigo 39 da Constitución española establece como un dos
principios reitores da política social a protección social, económica e xurídica da familia.
Pola súa parte, a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece, como un dos obxectivos do sistema galego de servizos sociais, garantirlles o apoio ás familias como marco de referencia no que se desenvolven as persoas.

Acceso ao BOP Premer na Imaxe

AVANTAR ACTIVIDADES