Relación de locais e lugares públicos que se reservan para realizar actos de campaña electoral para as eleccións ao Parlamento de Galicia , correspondentes á Xunta Electoral de Zona de Ribadavia

PUBLICADO NO BOP

Ribadavia, 8 de xaneiro de 2024
Sendo a hora sinalada, constitúense na Sala de Audiencia do
Xulgado de Primeira Instancia e Instrución núm. 1 de Ribadavia,
a presidenta, dona Gloria María Corral de Burgos, e os vogais
xudiciais nomeados pola Sala de Goberno do Tribunal Superior
de Xustiza de Galiza, Don Eduardo Filgueira Rodríguez, Xuíz de
Paz de Leiro e Dona María de los Ángeles González Gómez,
Xuíza de Paz de Melón, así como a Secretaria de dita Xunta
dona María del Carmen Félix Bermúdez, Letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado de Primeira Instancia e
Instrución núm. 1 de Ribadavia.
Acto seguido acordase poñer en coñecemento da Xunta
Electoral Provincial de Ourense dos locais oficiais e lugares
públicos que se reservan para a realización gratuíta dos actos
de campaña electoral e da colocación de carteis en cada un dos
Concellos para as Eleccións ao Parlamento de Galicia de 18 de
febreiro de 2024, tal e como dispón o artigo 57.1 de la LOREG.

AVANTAR ACTIVIDADES


Concello de Arnoia
Locais:

 • Local baixo da antiga escola do Pumar.
 • Local baixo antiga escola de Laixa.
 • Pavillón polideportivo municipal.
 • Salón de actos da Cooperativa.
  Lugares para fixación de carteis:
 • Parede peche do Campo de fútbol municipal.
 • Marxe dereita OU-402, dende Laixa ata Outeiro Cruz (ata o
  antigo edificio da cooperativa).

 • Concello de Avión
  Locais:
 • Palcos de música de: San Estebo e Amiudal.
 • Espazo da festa en: Abelenda e Barroso.
 • Campo da feira en: Avión-capitalidade.
  Lugares para fixación de carteis:
 • Palcos de música de: San Estebo e Amiudal.
 • Espazo da festa en: Abelenda e Barroso.
 • Campo da feira en: Avión-capitalidade.

 • Concello de Beade
  Locais:
 • Praza de España, sendo a súa utilización todos os días de
  campaña, a partir das 20:00 horas.
  Lugares para fixación de carteis:
 • Lugar de Eira e Pista Polideportiva.

 • Concello de Carballeda de Avia
  Locais:
 • Os locais e prazas públicas deste municipio.
  Lugares:
  Abelenda:
 • 1 Centro do pobo (fronte ao bar Novo).
  -1 Estrada OU-0306 (fronte ao cemiterio).
  Carballeda de Avia:
 • 1 Parede do Velorio.
 • 1 Centro do pobo (ao lado bar moderno).
  Villar de Condes:
 • 1 Centro do pobo (fronte á fonte).
  Muimenta:
 • 1 Praza do pobo.
  Faramontaos:
 • Varanda (fronte a Igrexa).
  A Veiga:
 • Varanda (fronte a capela).
  Beiro:
 • Estrada OU-212 (fronte campo festa).
  A Costeira:
 • 1 Centro del pueblo (fronte a fonte).
  San Esteban:
 • 1 Centro do pobo (fronte a fonte).
  Saa:
 • 1 Centro do pobo.
  Vilariño:
 • 1 Centro do pobo.
  As Fermosas:
 • 1 Centro do pobo.
  Prados:
 • 1 Centro do pobo.
  Laceiras:
 • 1 Centro do pobo.
  Balde:
 • 1 Centro do pobo.

 • Concello de Castrelo de Miño
  Locais:
 • Salón de actos do Albergue Parque Náutico, con terreo contiguo, emprazado no pobo de As Cortiñas e campo de deportes
  emprazado no pobo de Barral.
  Horario de uso: calquera día e hora.
 • Edificio Centro Sociocomunitario de Macendo emprazado no
  pobo de Tallón. Campo da festa, con palco de música no centro,
  e cuberto, duns 800 metros cadrados, emprazado no lugar de
  Tallón, na parroquia de Macendo.
  Horario de uso: calquera día e hora.
 • Salón de Actos da Casa do Concello, emprazado na avda. do
  Concello, 18.
  Horario de uso: calquera día e hora.
  Lugares para fixación de carteis:
 • Na parroquia de Astariz, o Campo de Deportes do CEIP
  Castrelo de Miño, peche do mesmo e os postes de iluminación
  pública.
 • Na parroquia de Macendo , o solar da Concentración Escolar
  de Macendo, sito en “Couso”, o denominado “Campo da Festa” e
  os postes de iluminación pública.
 • Na parroquia de Santa María , o terreo denominado Parque
  Náutico, peche do mesmo e os postes de iluminación pública.
 • Na parroquia de Barral, o campo de fútbol municipal, muro
  de contención do camiño de “Aira” e os postes de iluminación
  pública.

 • Concello de Cenlle
  Locais:
 • Parroquia de Villar de Rei, edificio escolar (capacidade entre
  40 e 60 persoas).
  Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 8 · Mércores, 10 xaneiro 2024 7
 • Parroquia de Cenlle, Biblioteca municipal (capacidade entre
  30 e 50 persoas).
  Lugares:
 • Muralla sostén do campo da feira de Barca de Barbantes, de
  unha lonxitude de 50 metros de largo por uns 3 de ancho.
  -Edificio escolar de Cenlle, de uns 220 metros.
 • Edificio escolar de Esposende, de uns 200 metros.
 • Edificio antiga fundación de Rioboo, de uns 300 metros.
 • Farois de iluminación pública municipal.

 • Concello de Leiro
  Locais:
 • Centro cívico de Leiro, sito na rúa Leiro Pequeno.
 • Antigas escolas unitarias do concello sitas en Berán
  (Carreira), Paredes, Nogueira, Corneira e Orega. Horario de
  uso: calquera día e hora.
 • Lugares abertos ó público: Campo de fútbol de Leiro, terreos
  do cámping; Praza do Cruceiro en Leiro e campo da Feira en
  Leiro.
  Lugares para fixación de carteis:
 • Campo da feira en Leiro, cunha superficie aproximada de
  100 metros cadrados para a colocación de carteis sobre soportes.
 • Paseo fluvial, para a colocación de carteis sobre soportes.

 • Concello de Melón
  Locais:
 • Centros culturais de Melón e Barcia e pavillón de Quins.
  Lugares para fixación de carteis:
 • Muros que circundan o Parque de Melón.
 • Centro de saúde de Quins.
 • O Carballal, fronte ao antigo bar, en Barcia.
 • As pancartas e bandeirolas poderán ser colocadas unicamente nos postes de formigón, nunca nas luminarias de fundición.

 • Concello de Ribadavia
  Locais:
 • Pavillón polideportivo, que dispón de bancada para 500 persoas e pode ser utilizado tódolos días da semana agás os sábados e domingos.
 • Auditorio da Casa da Cultura, cunha capacidade para 350
  persoas.
 • Centro social de Francelos cunha capacidade para 100 persoas.
 • Centro social de San Cristovo cunha capacidade para 100
  persoas.
 • Centro social de San Paio cunha capacidade para 100 persoas.
  Lugares para fixación de carteis:
 • Avda. de Redondela e rúa Eladio Rodríguez; varanda existente no cruce da estrada Ribadavia – O Carballiño e varanda de
  San Francisco; farois existentes na rúa Progreso, rúa Ribeiro,
  rúa Carballiño e N-120 (A Quinza).