Aviso Importante: Instrucións para a realización da SELECTIVIDADE

IES CHAMOSO LAMAS

Aviso Importante: Instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU)

Hoxe publicouse no DOG a

OZOCOgz Deseño Galego

RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020, conxunta da Secretaría Xeral de
Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro de
2020 pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20,
da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso
2020/21.

Instrución única. Modificación da Resolución conxunta do 26 de febreiro de 2020, da
Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do
curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o
curso 2020/21

A instrución terceira queda modificada nos seguintes termos:
Terceira. Características e deseño das probas

 1. As características e o deseño das probas corresponderanse co establecido na Orde
  PCM/362/2020, do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática,
  do 22 de abril, pola que se modifica a Orde PCM/139/2020, do 17 de febreiro, pola que
  se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de bacharelato para
  o acceso á universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos
  de revisión das cualificacións obtidas no curso 2019/20
 1. No referente á lonxitude das probas, ás probas, á tipoloxía de preguntas e ao seu
  contido terase en conta o disposto nos artigos 7, da Orde PCM/139/2020, do Ministerio da
  Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática, do 17 de febreiro; 6 e 8 da
  Orde PCM/362/2020, do 22 de abril, pola que se modifica a Orde PCM/139/2020, do 17 de
  febreiro, así como o establecido no artigo 12 da Orde do 24 do marzo de 2011.
  b) Realizarase unha proba por cada unha das materias obxecto de avaliación.
  c) O exercicio de cada materia será único e determinado por sorteo público pola CiUG a
  partir de, cando menos, catro propostas presentadas por cada director ou directora do grupo
  de traballo da materia correspondente. Non haberá anulación da proba como primeira
  resolución, senón suspensión e/ou aprazamento dun determinado exercicio, sempre que
  se dea o caso.
  e) En cada proba, o alumnado disporá dunha única proposta de exame con varias preguntas.
  Na elaboración da proba terase en conta que o número de preguntas que deba desenvolver
  o alumno ou alumna se adapte ao tempo máximo de realización da proba, incluíndo
  o tempo de lectura desta.
  O alumno ou alumna terá que responder, á súa elección, a un número de preguntas
  determinado previamente. O citado número de preguntas fixarase de forma que permita a
  todos os alumnos alcanzar a máxima puntuación na proba, con independencia das circunstancias
  en que este puider ter acceso ao ensino e á aprendizaxe durante a suspensión da
  actividade lectiva presencial. Para realizar o número máximo de preguntas fixado, todas as
  preguntas deberán ser susceptibles de seren elixidas.
  k) En cada unha das probas procurarase considerar polo menos un elemento curricular
  de cada un dos bloques de contido, ou agrupacións destes, que figuran na matriz de
  especificacións da materia correspondente. Polo menos o 70 % da cualificación de cada
  proba deberase obter avaliando estándares de aprendizaxe seleccionados entre os definidos
  na matriz de especificacións da materia correspondente, que figura no anexo I da Orde
  PCM/139/2020, do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática,
  do 17 de febreiro. Na materia de Lingua Galega e Literatura II, o 70 % da cualificación
  da proba deberase obter avaliando estándares de aprendizaxe seleccionados entre os
  definidos na matriz de especificacións que figura no anexo desta resolución.