Contratación en Avión: cinco peóns de obras públicas

IES CHAMOSO LAMAS

Hoxe sae publicado no BOP a convocatoria para unha contratación laboral.

Convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1.- Número e denominación das prazas: cinco peóns de obras públicas para a súa adscrición ao Programa provincial de empregabilidade 2020

HIPER MASIDE

2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal, a xornada completa, de duración determinada por obra ou servizo determinado.
3.- Duración do contrato: 4 meses e 1 semana.
4.- Sistema de selección: concurso.
5.- Lugar e prazo de presentación de solicitudes: no rexistro xeral do Concello de Avión, a través da súa sede electrónica ou por calquera dos medios admitidos en dereito, nos cinco días
naturais contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
6.- Exposición das bases: o texto completo das bases estará publicado no taboleiro de anuncios e no portal de transparencia o Concello de Avión: https://avion.sedelectronica.es/transparency/
Avión, 1 de xuño de 2020. O alcalde.

ARQUIVO