Contratacións en Avión

O Bop de hoxe publica a seguinte convocatoria

Convocatoria para a contratación laboral temporal que se indica:

AVANTAR ACTIVIDADES

1.- Número e denominación das prazas: brigada para a prevención e defensa contra incendios forestais composta por: – 1 xefe/a de brigada, – 1 peón condutor. – 3 peóns

2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a xornada completa, de duración determinada por obra ou servizo determinado.

3.- Duración do contrato: 3 meses.

4.- Sistema de selección: valoración de méritos e realización dunha proba de aptitude física.

5.- Lugar e prazo de presentación de solicitudes: no rexistro xeral do Concello de Avión ou por calquera dos medios admitidos en dereito, nos 5 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.