Axudas para a adquisición de material escolar do alumnado de educación infantil, primaria e secundaria no Concello de Boborás

Extracto das bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de material escolar do alumnado de educación infantil, primaria e secundaria para o curso académico 2020/21

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións:

AVANTAR ACTIVIDADES

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/524614 Bases reguladoras que rexerán a convocatoria das axudas para a adquisición de material escolar do alumnado de educación infantil, primaria e secundaria para o curso académico