Aberto o prazo para presentar traballos ao XVII Premio “Pura e Dora Vázquez” de ilustración

IES CHAMOSO LAMAS

As ilustracións deberán ter seguintes medidas: ilustración de portada: 145 x 210 mm, tamaño visible da portada co libro pechado, sen sangue. 513,6 x 216 mm, tamaño total incluído solapas, contraportada e sangrado; ilustracións interiores: 296 x 216 mm, sobre páxina con sangrado.

HIPER MASIDE

O xurado estará composto polo presidente da Deputación de Ourense ou persoa en quen delegue e cinco vogais designados pola comisión informativa de Cultura da Deputación a proposta dos grupos políticos da corporación, e como secretaria, a xefa da sección de Arquivo e Publicacións da Deputación. O acto de entrega do XVII “Premio Pura e Dora Vázquez” de ilustración será a partir da emisión do ditame do xurado. O día, lugar e hora comunicaranse oportunamente, e para recibir o premio será necesaria a asistencia dos premiados ou dun representante no acto de entrega deste. O premio poderá ser declarado deserto.

A Deputación de Ourense resérvase os dereitos da primeira edición da obra premiada nos idiomas galego e castelán, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar, expresamente, a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá gratuitamente vinte exemplares da obra premiada. A Deputación de Ourense publicará a obra premiada, tanto o texto como as ilustracións, e distribuirá gratuitamente os exemplares necesarios para os centros de lectura da provincia de Ourense (bibliotecas, centros de ensino, asociacións e entidades culturais), e disporá de exemplares para a súa distribución venal nas condicións establecidas na Ordenanza reguladora de publicacións.