Publicado no BOP o Regulamento Orgánico Municipal do concello do Carballiño

Hoxe publicase no BOP o Regulamento Orgánico Municipal do concello do Carballiño

Publicidade

Con data 14 de decembro de 2020 o Concello do Carballiño en Pleno acordou na sesión ordinaria, a aprobación inicial do Regulamento orgánico municipal deste concello e de conformidade cos artigos 49 y 70.2 de la Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e 56 do Texto refundido de réxime local, sométese a información pública, polo prazo de mínimo trinta días, contado dende o día seguinte ao da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia para que poida ser examinada e presentar as reclamacións que se estimen oportunas. Durante o dito prazo poderá ser examinado por calquera interesado para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. No caso de no presentarse reclamacións no citado prazo, entenderase definitivamente aprobado o acordo.

REGULAMENTO ( Premer na Imaxe )