UNED/UNED e Xunta asinan un convenio de prácticas para estudantes de Dereito dos catro centros de Galicia

O acordo, xestionado desde a Dirección de UNED/UNED Ourense, está rubricado
polo vicerreitor de Estudantes e Emprendemento e o Vicepresidente
Primeiro e Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta e ten
vixencia de 4 anos.

A UNED/UNED e a Xunta de Galicia acaban de asinar
un convenio de prácticas extracurriculares que beneficiará aos estudantes
de Grao de Dereito dos catro centros asociados á UNED/UNED en Galicia. Os
asinantes son o Vicerreitor de Estudantes e Emprendemento da UNED/UNED, Alberto
Mingo Álvarez, e o Vicepresidente Primeiro da Xunta e Conselleiro de Presidencia,
Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda Valenzuela. As prácticas realizaranse
na Dirección Xeral de Emerxencias e Interior desta Consellería para que
os estudantes poidan completar a súa formación universitaria. Esas prácticas
serán extracurriculares ou complementarias.

Este convenio é o resultado das xestións levadas a cabo desde a Dirección
de UNED/UNED Ourense nos últimos meses para que as persoas que se forman en Dereito na UNED/UNED, especialmente as que estudan nos catro centros que a
Universidade posúe nas catro provincias de Galicia, teñan opción de practicar
na citada dirección xeral da Consellería. O director ourensán, Jesús
Manuel García Díaz, mostrou esta mañá a satisfacción por cumprirse
este “continuar aumentando a paisaxe de oportunidades de prácticas para os nosos
alumnos, neste caso de Dereito. Reunímonos en Santiago con responsables da
Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e vimos o convenientes que
serán esas prácticas no mencionado departamento. Non debemos esquecer que a
UNED/UNED ten unha presenza importante en Galicia, con máis de 10.000 matriculados.
E o seu labor, tamén na nosa comunidade, é de gran importancia”

PUBLICIDADE ELECTORAL

A Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia “ten interese en colaborar
no sistema de formación práctica do alumnado da UNED/UNED ao
considerar que esta actividade pode resultar de gran interese para completar a
formación dos futuros profesionais”. Por outra banda, a adecuación dos
programas educativos ás necesidades do mundo laboral constitúe unha das
preocupacións da UNED/UNED, por iso é polo que sexa un dos seus obxectivos complementar a súa formación teórica mediante as prácticas en entidades que lles permitan coñecer a realidade laboral.
Os requisitos para sumarse a estas prácticas, segundo o estipulado no convenio
esixen que hai que estar matriculados no grao de Dereito e ter superado o
50% da carga lectiva total do seu plan de estudos. Ademais, non se permite
manter ningunha relación contractual coa Consellería, excepto cando as
prácticas para realizar non teñan ningunha relación co contido do contrato laboral
en vigor.
A duración destas prácticas será como máximo de 750 horas, non excedendo
por tanto do 50% do curso académico. @Dicha prácticas poderán desenvolverse
durante o ano académico no que se matricule o estudante e poderá exceder do
período ordinario do curso académico co límite ata o 30 de setembro.
As horas de realización de prácticas fixaranse de acordo coas características
das mesmas e as dispoñibilidades da Consellería, e deberán ser compatibles
coa actividade académica, formativa e de representación e participación desenvolta polo alumnado da Uned

En canto ao número de plazas será determinado pola Comisión de Seguimento do convenio.
En canto á realización das prácticas académicas externas estará cuberta polo
seguro escolar. Se o estudante non gozase da cobertura do seguro escolar,
a UNED/UNED farase cargo do seguro de accidentes e responsabilidade civil.
A vixencia deste convenio é de catro anos, renovables.
En UNED/UNED Ourense asínanse polo seu director varios convenios de prácticas con empresas
privadas, concellos, asociacións profesionais. A todo iso súmase
esta nova oportunidade máis ampla, pois beneficia a toda a UNED/UNED presente
en Galicia. “Temos que estar a buscar sempre o mellor para os nosos
estudantes. E a nosa Universidade adáptase a eles. Os estudantes con
discapacidade física teñen por suposto a mesma oportunidade pois a Consellería
comprométese a adoptar as medidas de acción positiva necesarias orientadas a establecer
procesos de selección non discriminatorios coas persoas con algunha
discapacidade. Se se presentase un alumno con algún tipo de discapacidade, a
Consellería facilitará as prácticas levando a cabo as adaptacións precisas cos
apoios e medios técnicos”, dixo Jesús Manuel García, mostrando a súa satisfacción
e a do seu equipo