En Melón: Decreto de Alcaldía de constitución da bolsa de traballo de limpador/a de edificios municipais

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Piublicase hoxe no BOP. Premer na Imaxe

Unha vez vista a acta de cualificacións do Tribunal para constituír unha bolsa de traballo para o posto de limpador/a de edificios municipais, resolvo:
Primeiro. Constituír a bolsa de traballo para o posto de limpador/a de edificios municipais de acordo coa orde de prelación da acta do Tribunal adxunta a este documento como
anexo:

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO
  1. Vanessa Pérez Vidal
  2. María Virginia González Álvarez
  3. María Isabel González Domínguez
  4. Fátima Barreiro Bernárdez
  5. Uxía Vázquez Rodríguez
  6. Pablo Dios Souto
  7. Sonia Rosendo Fernández
  8. Ana Vázquez Crespo.

O chamamento realizarase por notificación persoal,
de acordo coa dita orde de prelación e a Lei 39/2015, de procedemento administrativo común das administracións públicas;
para formalizar o contrato temporal, segundo o Real decreto
lexislativo 2/2015, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
do estatuto dos traballadores.
Terceiro. Esta resolución publicarase na sede electrónica do
Concello de Melón e no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Asínao electronicamente o alcalde, Emilio Luis Díaz Vidal; do
cal o secretario-interventor acumulado dá fe.
Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente un recurso de reposición potestativo ante o alcalde deste concello, no prazo dun
mes desde o día seguinte ao de publicarse no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense, de conformidade cos artigos 46, 123
e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas; ou ben
interpor directamente un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado Contencioso-Administrativo de Ourense no
prazo de dous meses, que contarán desde o día seguinte ao
de publicarse no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, de
conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da
xurisdición contencioso-administrativa. Se optase por interpor o recurso de reposición potestativo, non poderá interpor
o recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa
resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por
silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida interpor calquera
outro recurso que puidese considerar máis conveniente ao
seu dereito.