BOP Bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións a traballadores autónomos e pequenas empresas da provincia afectados pola crise do COVID-19

ARQUIVO CO BOP

BDNS(Identif.):506097
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b y 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o
extracto da convocatoria das bases reguladoras e convocatoria
para a concesión de subvencións en especie (hospital de emprendedores)
a traballadores autónomos e pequenas empresas da provincia
afectados pola crise do COVID-19 cuxo texto completo se
pode consultar na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro. Beneficiarios:

AVANTAR ACTIVIDADES
 1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas
  maiores de 18 anos que cumpran os seguinte requisitos:
  a) Ser traballadores autónomos, incluídos no réxime especial
  de traballadores autónomos ou no sistema especial para traballadores
  por conta propia agrarios, figurando dados de alta no
  imposto de actividades económicas. Para estes efectos, entenderanse
  incluídos todos os traballadores aos que se refire o
  artigo 1 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo
  autónomo, coa excepción dos autónomos colaboradores aos
  que se refire o apartado 3 desta base. Entenderanse excluídas
  as persoas físicas que se atopen nos supostos previstos no artigo
  2 da dita lei.
  b) Exercer unha actividade económica con carácter empresarial,
  profesional ou artística por conta propia nun municipio da
  provincia de Ourense. Entenderase que unha actividade económica
  se exerce con carácter empresarial profesional ou artístico
  cando supoña a ordenación por conta propia de medios de
  produción ou de recursos humanos, ou dun de ambos dous, coa
  finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou
  servizos. Entenderase que a actividade se exerce nun municipio
  determinado cando o domicilio da actividade estea situado no
  dito termo municipal. Considerarase como domicilio da actividade
  económica o que figure na matrícula do imposto de actividades
  económicas.
  c) Ter recoñecida a prestación extraordinaria por cesamento
  de actividade prevista no artigo 17 do Real decreto lei 8/2020,
  do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para
  facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.
 2. Igualmente poderán ser beneficiarias as persoas físicas ou
  xurídicas ou as entidades sen personalidade xurídica que cumpran
  os seguintes requisitos:
  a) Exercer unha actividade económica na provincia de
  Ourense, figurando dados de alta no imposto de actividades
  económicas.
  Entenderase que a actividade se exerce nun municipio determinado
  cando o domicilio da actividade estea situado no dito
  termo municipal. Considerarase como domicilio da actividade
  económica o que figure na matrícula do imposto de actividades
  económicas.
  b) Tratarse de pequenas empresas que teñan un número de
  traballadores inferior a cinco persoas na data 14 de marzo de
  2020.
  c) Que a súa facturación, para efectos do IVE durante o período
  do 14 de marzo ao 30 de abril de 2020, se vise reducida nun
  50 % ou máis con respecto á facturación media do exercicio
 3. Para estes efectos, a acreditación deste requisito realizarase
  mediante a comparación entre a facturación para os
  efectos do IVE realizada no 2019 declarada ante a Axencia
  Estatal Tributaria (dividida entre 12 e multiplicada por 1,5) e a
  facturación correspondente ao período entre o 14 de marzo e o
  30 de abril de 2020 resultante do libro rexistro de facturas emitidas
  do solicitante.
 4. Non poderán ser beneficiarios das subvencións previstas
  nestas bases os traballadores autónomos colaboradores.
  Considéranse autónomos colaboradores, para estes efectos, o
  cónxuxe e os familiares ata o segundo grao por consanguinidade,
  afinidade ou adopción que convivan co traballador autónomo
  titular da actividade económica, realicen traballos
  retribuídos para este e non teñan a consideración de traballadores
  por conta allea conforme ao artigo 1.3.e) do Estatuto
  dos traballadores.
  Segundo. Obxecto:
  Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión,
  pola Deputación Provincial de Ourense, de subvencións en
  especie a traballadores autónomos e pequenas empresas que
  exerzan actividades empresariais na provincia de Ourense.
  A subvención consistirá na posta a disposición dos beneficiarios,
  de xeito gratuíto, dun espazo consistente nun posto de oficina,
  dotado de acceso a internet e mobiliario básico, situado
  no inmoble de titularidade provincial denominado Centro
  Cultural Marcos Valcárcel, localizado na rúa Progreso, nº 30
  (Ourense).
  A duración da cesión rematará na data 31.08.2020 e o horario
  establecido para o uso dos espazos cedidos será de 08.30 a
  14.00 horas e de 16.00 a 20.00, de luns a venres, agás festivos.
  Terceiro. Bases reguladoras:
  A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense
  adoptou, na súa sesión ordinaria do día 14 de maio de 2020, o
  acordo de aprobación das bases reguladoras e convocatoria
  para a concesión de subvencións en especie (hospital de
  emprendedores) a traballadores autónomos e pequenas empresas
  da provincia afectadas pola crise do COVID-19
  Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes:
  O prazo de presentación de solicitudes, contado a partir do
  día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín
  Oficial da Provincia, manterase aberto ata a data que se esgoten
  os corenta (40) espazos dispoñibles, pechándose en todo
  caso o 01.08.2020.