O grupo socialista requírelle ao conselleiro de medio rural que demostre as acusacións de “supostos cobros de funcionarios por axudar nos trámites para curta de madeira”

IES CHAMOSO LAMAS

Martín Seco leva ao Parlamento as “gravísimas e inaceptables acusacións” do conselleiro contra traballadores da Consellería de Medio Rural

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2020. O portavoz de Medio Rural do Grupo Socialista, Martín Seco, presentou unha pregunta no Parlamento logo das “gravísimas e inaceptables” acusacións do conselleiro de Medio Rural apuntando a “supostos cobros de traballadores da Consellería á cidadanía por axudar a tramitar as solicitudes de curta de madeira”.

O CAMPO DA FEIRA NON SE PECHA

O responsable socialista levou á Cámara a acusación do conselleiro, que onte “insinuaba en Twitter que existían funcionarios que cobraban” polo dito trámite, o que xerou unha importante polémica na rede social, con protestas de colectivos como UXT, Aprafoga e numerosos axentes facultativos medioambientais de xeito individual. Sen embargo o Conselleiro “non deu probas da súa acusación e mesmo continuou confrontando cos axentes que lle pedían rectificación”.

Seco sinala que estas acusacións “contra os traballadores e traballadoras da Consellería e á súa honorabilidade” deben ser acompañadas “ou ben de probas ou ben o conselleiro debe retractarse e pedir desculpas públicas”.

Explicou que as acusacións do conselleiro derivan da posta en marcha da ferramenta web “corweb” para a tramitación de solicitudes para cortar madeira. Os Axentes Facultativos Medioambientais deixan de ter agora a posibilidade de auxiliar presencialmente e de forma voluntaria cos trámites, xa que a ferramenta require dun certificado dixital ou da chave 365 e facelo persoalmente a través dun equipo informático ou dun teléfono intelixente, co que os funcio.

Martín Seco García e Carmen Rodríguez Dacosta, deputado e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7ª.

A Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia estableceu un novo aplicativo para tramitar as solicitudes de curta de madeira, “CORWEB”. Pola dificultade que establece este novo procedemento, debido a que no  medio rural galego, cunha  poboación  moi  envellecida  e  cuxo  recurso  enerxético  principal  para quentar as súas vivendas é a leña, que na maioría dos casos non é usuaria destes novos medios de acceso á xestión telemática para a tramitación de solicitudes. Ante esta situación, a Asociación profesional de axentes e diversas organizacións sindicais manifestaron o seu desacordo en varias ocasións a través das redes sociais, a esta recente modificación da tramitación dun aproveitamento forestal exclusivamente a través de medios telemáticos, xa que vén a complicarlles enormemente  a  vida,  obrigándolles  a  acudir  a  xestorías  ou  outros  medios privados de pago para cumprir coa normativa vixente.

A  maioría  dos  axentes,  facéndose  cargo  da  situación,  auxiliaban presencialmente e de forma voluntaria aos administrados nos trámites para obter os permisos ou comunicacións, enchendo os formularios na solicitude correspondente, realizándoa na forma clásica, é dicir, en papel e dándollos a asinar ao interesado ou interesada, para o seu posterior rexistro.

No momento en que se impuxo o uso do aplicativo, os funcionarios da escala de Axentes Facultativos Medioambientais non teñen ningunha posibilidade de continuar con este labor, xa que para o acceso ao trámite, o interesado debe de dispoñer dun certificado dixital ou unha “chave 365” e facelo, persoalmente, a través  dun  equipo  informático  ou  dun  teléfono  intelixente  coa  aplicación instalada.

Ante unha destas críticas, o Sr. conselleiro, na rede social Twitter, o día 19 de novembro, anunciaba a posibilidade de realizar o trámite a través de chamada telefónica ao teléfono de información da Xunta de Galicia, “012”, á vez que insinuaba que existían funcionarios que cobraban polo trámite, “Ou que non se vai poder é cobrar comisión a ninguén por facerlle vós trámites.”, afirmaba o conselleiro.

A indignación de moitos integrantes do colectivo é maiúscula e a fervenza de respostas ao Tweet foi abafadora. UXT, Aprafoga, e numerosos axentes, de forma individual, contestaban ao Tweet, pero dende a dita rede social o conselleiro non deu probas da súa acusación e continuou confrontando cos axentes que lle pedían rectificación, incluso con contestacións como “Non, non. Equivocádesvos vós de camiño empezando unha batalla contra a Consellería. Mellor rectificar a tempo” Dende               o    Grupo    Parlamentario   Socialista,   cualificamos   de    gravísimas   e inaceptables as acusacións do conselleiro do Medio Rural sobre os traballadores e traballadoras da súa consellaría e a súa honorabilidade, ás que debería de achegar probas ou retractarse e pedir desculpas públicas.

Por  todo  o  exposto,  o  deputado  e  a  deputada  que  asinan  preguntan  ao  Sr. conselleiro do Medio Rural:

Cales son as probas das acusacións vertidas por vostede nas redes sociais, sobre supostos cobros de traballadores da Consellería do Medio Rural á cidadanía por axudar a tramitar as solicitudes de curta de madeira?