A Escola Municipal de Fútbol retoma a actividade tras o período de inactividade por causa das restricións polo coronavirus no Carballiño. Para garantir a seguridade, aplícase un protocolo estricto

PAUTAS XERAIS DE SEGURIDADE.

Estas pautas teñen a intención de asegurar a saúde e a seguridade de todas as persoas de acordo coas indicacións das autoridades autonómicas.

O Concello do Carballiño recomenda que todos os adestradores, xogadores e familiares teñan coñecemento das informacións relacionadas coa COVID 19 publicadas polas autoridades sanitarias, en especial se estiveron en contacto con algún caso confirmado de coronavirus.

Aqueles que presenten síntomas ou estiveran  en contacto con persoas afectadas pola COVID

19, non   poderán asistir aos adestramentos. Os síntomas inclúen: tos seca, febre, dor de carpo, dar de gorxa, dificultarle para  respirar,  cansanzo xeral e outros síntomas asociados ao catarro, vómitos, diarrea, perda de gusto e olfacto, ou lesións derrnatolóxicas semellantes ás frieiras.

Se  se_ confirma  que  unha  persoa  que  estivo  adestrando  ten  COVID  19,  debe  informar inmediatamente, ademais  das autoridades sanitarias, ao club, para podérllelo notificar aos/as compañeiras e  adoptar as medidas adecuadas.

As veces, un/ha nena/a quere ir adestrar a pesar de estar enfermo. POR FAVOR, é moi importante que non vaian ao campo se amasan calquera síntoma de coronavirus, xa  que pode contaminar ao resto dos/as compañeiros/as ou outras persoas

LÉMBRENLLES AOS/ÁS SEUS /SÚAS PILLOS/AS A IMPORTANCIA DE:

O lavado frecuente das mans con auga e xabón, ou xel hidroalcólico. Espirrar e tusir no antebrazo se non teñen panas desbotables.

Lavar as mans con auga.e xabón ou xel hidroalcólico despois de utilizar panas desbotables. Levar  sempre  a máscara  posta  (debidamente colocada  tapando  o nariz  a a  boca) . Agás, segundo a nova normativa, no momento do adestramento.

Gardar a distancia de seguridade de 1,5 – 2 metros.

ANTES DE IR  AO ADESTRAMENTO AUTOAVALIACIÓN.

Antes de dirixirte ao adestramento compraba que non tes febre, nin tos seca, nin dificultades respiratorias.

No caso de ter síntomas, queda na casa, comunícallo tanto as autoridades sanitarias  coma ao club  e evita o contacto con outras persoas.

CHEGADA E SAÍDA DA INSTALACIÓN.

O acceso á instalación faise pola  porta principal, de maneira escalonada e no  horario estipulado para cada grupo

Establécese un circuíto de entrada e outro de saída. Os/as xogadores/as accederán ao recinto, sen  os seus/súas pais/nais ou  acompañantes, pola entrada  establecida,  de  un  en  un,  e respectando sempre a distancia de seguridade de alomenos 1,5 – 2 metros.

EXCEPCIONALMENTE, se permitirá o acceso dun acompañante adulto, paro só ata  o punto de control.

Ao rematar o adestramento, os/as xogadores/as teñen que abandonar a instalación  palas zonas habilitadas (por  detrás  dos vestiarios),  evitando mesturarse con   outros/as.  Non poden quedar nenos /as xogando no campo.

No caso de que algún nena teña que agardar para que o r:ecollan, habilitarase un espazo para garantir a distancia de segurida e.

CONTROL DE ACCESO

Para o acceso ao recinto deberán agardar na fila, respectando a distanc_!a de seguridade.  A medida  que  van  entrando,  tómaselle  a  temperatura,  desinfectan   as  mans·con   xel hidroalcólico,  limpan  as solas do calzado  na  aHombra  hixienizante  e verificase  que dispoñen  de  máscara  (obrigatorio o seu uso en toda  a instalación  ), agás  durante o adestramento

Unha vez superado o control accederán ao vestiario asignado ao seu equipo, onde o adestrador ou unha persoa do club lle indicará ande cambiar o calzado.

Os xogadores que_  cheguen  tarde  teñen que a  agardar e pasar obrigatoriamente polo control de acceso. Non se poden meter no adestramento sen facer ese requisito.

NON SE  PERMITIRÁ O ACCESO AO RECINTO CUNHA T MPERATURA SUPERIOR A 37, 5°C

O  USO DA MÁSCARA    DURANTE O ADESTRAMENTO NON ESTÁ  PROHIBIDO. OS XOGADORES QUE O DESEXEN PODEN USALA, PERO FACENDO U N USO ADECUADO DA MESMA.

USO DOS VESTIARIOS

Para que haxa unha boa ventilación os vestiarios permanecerán coas portas e as  fiestras abertas durante todo o adestramento, e só se usarán para:

– Deixar  a  mochila. Nela levarán o necesario para o adestrarnento (calzado, máscara  de reposto ( gardada nunha funda de plástico ou nun sobre), botella de auga, pequeño bote de xel hidroalcólico, chuvasqueiro, pequena toalla, etc.) Por motivos de seguridade o club non prestará roupa ( pantalóns, medias, sudadoiros, etc.) a ningún lningunha xogadora.

– Perrnítese a presenza de ata  7 persoas como máximo e ao mesmo tempo nun   vestiario, reducindo    o  tempo de estancia, usando a  mascarilla e  gardando en  todo  momento  a distancia de seguridade.

– Cambiar o calzado  para  adestrar.  Os/As xogadores asistirán  xa   cambiados/as  para adestrar,  a excecpión das botas, que levarán na mochila e cambiarán no vestiario, se  é posible, e se non fóra. Ao   rematar o adestramento e, respectando  as limitacións anteriores,  cambiarán  o  calzado,   recollerán   as  mochilas,  poñerán   a – máscara   e abandonarán a instalación  pola saída predeterminada.

– A roupa  de abrigo   (  chaquetas, chaquetóns,  abrigos, bufandas, gorros, etc.) non poden quedar  penduradas nas  perchas, teñen  que  quedar  dentro da  mochila  ou  dunha  bolsa pechada.

-Temporalmente, as  duchas  non  estarán  habilitadas para  o seu  uso. Si se  poderán utilizar os WC e os lavabos ( é obrigatorio, a desinfección das mans posterior a usar o WC).

O club  non se pode responsabilizar das pertenzas que queden nos vestiarios, polo que se He recomenda    aos xogadores/as  e adestradores/as, que  acudan    sin  obxectos  de valor.

HIDRATACIÓN

Non se pode beber nas villas da instalación. Para hidratarse, cada xogador/a traerá da casa a súa propia botella de auga que non poderá compartir cos/coas compañeiros/as. Tarnpouco se poderán reencher nas villas da instalación nin nos lavabos dos vestiarios. Recomendámoslles que as botellas sexan de carácter non desbotable e incorporen unha etiqueta  co nome e apelidos do neno/a.

Estas medidas poderán sufrir modificacións segundo as normas das autoridades sanitarias ou deportivas.

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN DÉNTRO DA INSTALACIÓN.

;.    Non acudir á instalación se teñen síntomas compatibles coa COVID 19, tales como febre (igual ou superior a 37,5 °), tos continuada, perda de olfacto/gusto, lesións dermatolóxicas,     _ trastornos gastrointestinais etc.

;.    Uso dos mecanismos de desinfección á entrada, e do xel hidroalcólico no momento que se considere- oportuno.

;.    Respectar a distancia de seguridade de alomenos 1,5 – 2 metros.

;.    Uso obrigatorio da máscara (debidamente colocada, tapando o nariz e a boca), agás durante os adestramentos.

;.    Evitar tocar as cercas perimetrais asi coma  ou os materiais  propios da instalación, entrando e saíndo ao campo polos accesos establecidos.

De forma xeral, estas normas deben cumprirse en todo momento dentro da instalación, independentemente da zona onde se atope