Convocatoria e bases de selección para cubrir mediante interinidade unha praza de técnico de Medio Ambiente no concello de Piñor

Publicase no BOP a Convocatoria e bases de selección para cubrir mediante interinidade unha praza de técnico de Medio Ambiente

BOP ( Premer na Imaxe )

AVANTAR ACTIVIDADES

Unha vez aprobado inicialmente, na sesión ordinaria do Pleno deste Concello, con data 25 de marzo de 2021, o orzamento xeral, bases de execución e o cadro de persoal funcionario, laboral e eventual para o exercicio económico 2021, de acordo co previsto no artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e o artigo 20 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, exponse ao público o expediente e a documentación preceptiva, polo prazo de quince días, contado desde a publicación deste anuncio, para os efectos de reclamacións e alegacións. De conformidade co acordo adoptado, o orzamento considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentan reclamacións.