Mitma e Cultura e Deporte propoñen 5 novos proxectos para a recuperación do patrimonio histórico

A Comisión Mixta do 1,5% Cultural, presidida polo secretario de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, Pedro Saura, e composta por representantes de Mitma e do Ministerio de Cultura e Deporte, elevou hoxe unha proposta ao ministro de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana para o financiamento de 5 novas actuacións como consecuencia da Convocatoria publicada en xaneiro de 2020. O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana achegará 3.072.041,39 euros a proxectos de recuperación e posta en valor do patrimonio histórico español en Galicia con cargo aos fondos que se xeran para o 1,5% Cultural como consecuencia da contratación da obra pública. O investimento total previsto en Galicia, polas entidades e administracións participantes, incluíndo as achegas do Estado, é de 4.970.679,56 euros. A resolución provisional permitirá continuar co procedemento ata a adopción da resolución definitiva, condicionada esta a a aprobación dos proxectos e ás achegas financeiras comprometidas. A partir desta resolución provisional os participantes dispoñen de 10 días para aceptar a axuda e de 90 para presentar toda a documentación. Cabe destacar que en tanto non se notifique a resolución de concesión definitiva ao futuro beneficiario, non se creou ningún dereito a favor do mesmo. Proxectos aprobados Os proxectos aprobados son: A Coruña A Coruña: Restauración da Casa dá Veeduría. O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana achega o 52% do orzamento total da actuación, que ascende a 2.475.494,94 euros. Ferrol: Intervención nas cubertas pétreas e no sistema de evacuación de augas pluviais no castelo de San Felipe. O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana achega o 60 % do orzamento total da actuación, que ascende a 455.172,65 euros. Santiago de Compostela: Restauración do pavillón historicista e o muro perimetral de San Martín Pinario. O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana achega o 75% do orzamento total da actuación, que ascende a 1.148.005,37 euros. Pontevedra Tui: Segunda fase de actuacións no conxunto catedralicio de Tui para usos museísticos. O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana achega o 75% do orzamento total da actuación, que ascende a 586.530,74 euros. Ourense O Barco de Valdeorras: Rehabilitación do BIC de Ou Castro, fase II. O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana achega o 69% do orzamento total da actuación, que ascende a 305.475,86 euros. Programa do 1,5% cultural O programa do “1,5% Cultural” é a principal ferramenta da Administración Xeral do Estado para responder o mandato constitucional polo que os Poderes Públicos deben garantir a conservación e promover o enriquecemento do patrimonio histórico, cultural e artístico dos pobos de España e dos bens que o integran. Para ese fin a Lei de Patrimonio Histórico estableceu a porcentaxe mínima do 1% a aplicar sobre o orzamento das obras públicas que se executan pola Administración do Estado. Máis aló desa obrigación, Mitma (antes Ministerio de Fomento) ampliou en 2014 a súa achega a este obxecto do 1% ao 1,5% do orzamento das obras que licita. O desenvolvemento do Programa 1,5% Cultural propón un modelo de actuación de amplo contido social, en base aos seguintes criterios: – O soporte económico fundamental provén da execución da obra pública. – Recupérase o Patrimonio Cultural Español, respectando o legado recibido e propiciando o sentimento de pertenza e o orgullo polo propio. – Foméntase o uso público favorecendo o achegamento social ao Patrimonio. – Xérase emprego e riqueza nos ámbitos en que se sitúan os elementos patrimoniais recuperados. – Contribúese ao obxectivo xeral de xerar turismo de calidade. Esta convocatoria de axudas para a conservación e o enriquecemento do Patrimonio Histórico Español é a cuarta publicada por este procedemento de concorrencia competitiva, que prima os principios de transparencia, publicidade e concorrencia.

Publicidade