A Deputación de Ourense abre a convocatoria de financiamento provincial a proxectos sociais

Videoconferencia do Comité de Seguimento da Covid-19. Asisiten Manuel Baltar (Presidente Deputación); Rosendo Fernández (VicePresidente 1º); Placido Álvarez Dobaño (VicePresidente 3º); Luz Doporto Real (Deputado PPOU); Pablo Pérez Pérez (Deputado PPOU); Juan Marquina e Adamantino Barreiro García (Secretario e ViceSecretario da Deputación Ourense).
IES CHAMOSO LAMAS

A Deputación de Ourense, a través da súa área de benestar, abriu a convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións a entidades sociais de toda a provincia, as cales poden presentar proxectos sociais aos fondos provinciais. A subvención está dirixida a entidades ourensás sen ánimo de lucro que desenvolvan proxectos sociais na provincia.

Poderán obter fondos públicos como entidades beneficiarias todas as organizacións, asociacións e/ou fundacións legalmente constituídas, que teñan o seu domicilio social ou centro de actividades autorizado na provincia de Ourense. Para isto teranse en conta os datos que consten no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia.

HIPER MASIDE

Poderanse presentar aqueles proxectos sociais que se desenvolvan integramente na provincia de Ourense e que se dirixan a persoas con residencia na mesma. Concederanse as subvencións por concorrencia competitiva entre todos os proxectos presentados, cunha contía máxima de 15.000 euros por proxecto.

As subvencións serán concedidas ás entidades sen ánimo de lucro que neste ano poñan en marcha proxectos de carácter social. Ademais de primar as iniciativas dirixidas a colectivos de persoas que por diversas razóns sufran especiais dificultades e precisen atención específica, os proxectos presentados deberán referirse á cobertura de necesidades básica, atención urxente, accesibilidade, avance da calidade de vida e autonomía das persoas, ou minorar as desigualdades do desafío demográfico.

Durante un mes estará aberto o prazo para presentar solicitudes telemáticamente a través do rexistro xeral da Deputación de Ourense. As entidades que queiran presentar a súa solicitude poden acceder á páxina web da institución provincial: http://www.depourense.es e na ligazón “Concurso público para a concesión de subvencións para proxectos de prestación de servizos sociais 2021” terán o formulario que deberán cubrir e presentar no rexistro xeral, telemáticamente, con certificado electrónico.

Este ano, de forma extraordinaria polas especiais dificultades polas que atravesan moitas entidades sociais derivadas da incidencia do COVID19, prevese a posibilidade de que a subvención alcance o 100 % do financiamento necesario para o proxecto presentado sempre que non supere o límite económico máximo previsto. Ademais, o diñeiro concedido poderá destinarse, nunha parte importante, ao mantemento da propia entidade solicitante e incluír os gastos en que incorresen desde o 1 de xaneiro de leste mesmo ano.