O concello dispón de 5.000 euros para axudas a compra de libros e material escolar para as familias

O concello do Carballiño publica as bases para as axudas para a adquisición de material escolar. Estas axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar están destinadas ás familias con menor poder adquisitivo do Concello do Carballiño que teñan nenos e nenas ao seu cargo, escolarizados en centros públicos ou concertados deste municipio.

Será necesario que todos os membros da unidade de convivencia estean empadroados no Concello do Carballiño con seis meses de antigüidade, como mínimo.  E non superen os 6.000 € de renda per cápita anual (6.000 euros por membro da unidade familiar). O importe total asignado no orzamento municipal que se destina é de 5.000 euros e a contía máxima das axudas será de 100 €.

As familias que desexen acollerse a esta orde deberán presentar a correspondente solicitude no modelo normalizado (que se lles facilitará no propio concello) no prazo de quince días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no BOP, tras a comunicación efectuada para o efecto pola BDNS, no rexistro municipal do Concello do Carballiño

PUBLICIDADE ELECTORAL