Gabriel Alén destaca os 5 millóns de euros da Xunta para os plans á actividade agraria

IES CHAMOSO LAMAS

 O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, desprazouse, acompañado do alcalde de Trasmiras, Emilio José Pazos, ao viveiro de produción de planta hortícola de Marta Vidal, beneficiaria das axudas da última convocatoria para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, no apartado de incorporación de mozos á actividade agraria, cofinanciados co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

O delegado territorial subliñou que na provincia de Ourense accederon a estas axudas  57 mozos, sumando un total de 2.315.000 euros; e destacou a nova orde de axudas da Consellería do Medio Rural destinadas a plans de mellora nas explotacións agrarias, á creación de empresas por parte de persoas mozas e ao desenvolvemento de pequenas explotacións contan cun orzamento global de 37,5 millóns de euros, e o prazo para a presentación de solicitudes remata o vindeiro 9 de marzo. No apartado destinado aos plans de mellora aprobáronse  81 solicitudes, cun importe 2.367.101 euros na provincia; e con respecto ás axudas específicas para pequenas explotacións, en Ourense, 16 instalacións foron beneficiadas cun total de 240.000 euros

OZOCOgz Deseño Galego

Gabriel Alén explicou que estas achegas teñen como obxectivo garantir a continuidade do tecido agrario, así como incrementar a competitividade das explotacións mediante a súa modernización. Trátase dunha das ordes de axudas máis destacadas da Consellería, tanto polo seu importe como polo número de beneficiarios.

Con ela búscase –segundo o delegado territorial- mellorar a estrutura produtiva das explotacións galegas e avanzar na consecución dunha adecuada dimensión e un correcto equilibrio dos seus factores de produción co obxectivo de mellorar a competitividade. Ao mesmo tempo, procúrase acadar un rexuvenecemento da poboación activa agraria e o fomento do emprego neste sector, con especial consideración cara ás mulleres, co fin último de fixar poboación no rural.

O reparto do orzamento total de 37,5 millóns de euros farase do seguinte xeito: 20 millóns irán destinados a plans de mellora, 15 millóns investiranse na incorporación de mozos á actividade agraria e 2,5 millóns de euros focalizaranse na creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións. Ademais e como novidade nesta convocatoria de axudas, resérvase un 10% do orzamento para as persoas solicitantes que estean incluídas no desenvolvemento dun proxecto de aldea modelo ou polígono agroforestal.

Actividades subvencionables

No que se refire ás achegas para a incorporación de mozos ao agro, poderán beneficiarse delas persoas con máis de 18 anos que non teñan cumpridos os 41 na data de presentación da solicitude. Deben comprometerse, ademais, a manter a actividade durante un mínimo de cinco anos. Subvencionaráselles a execución do plan empresarial cunha contía básica establecida en 25.000 euros, que poderá incrementarse en determinados casos dependendo, por exemplo, do volume de gasto dedicado á posta en marcha da nova explotación, da creación de emprego adicional a tempo completo ou do feito de instalarse nunha zona con limitacións naturais ou doutro tipo.

Ademais, cómpre destacar que os beneficiarios desta liña -correspondente á creación de empresas para as persoas mozas- estarán exentos da achega de garantías. Deste xeito, os solicitantes que reciban axuda para incorporarse á actividade agraria non terán que presentar unha garantía do 100% do importe a aboar no pagamento a conta nin verse sometidos a controis a posteriori, quedando só obrigados a verificar a conformidade do seu plan empresarial. Así, a axuda terá carácter de pago a tanto alzado e concederase pola execución do plan empresarial ou plan de negocio que terá unha duración de 24 meses.

O importe da axuda para os plans de mellora será do 30% dos custos elixibles, entre os que se atopan os investimentos para a creación ou reforma de instalacións, a compra de construcións en desuso ou a adquisición de maquinaria que contribúa a aumentar a competitividade da explotación. Esa porcentaxe do 30% poderá incrementarse ata un máximo do 50% en función de criterios como o feito de ter entre 18 e 40 anos, en caso de investimentos de carácter colectivo, de actuacións en zonas con limitacións ou por executar accións relacionadas con medidas agroambientais e coa agricultura ecolóxica, entre outros.

No que respecta ás pequenas explotacións, a achega ascende a 15.000 euros e concederase pola execución do plan empresarial, que terá unha duración de 18 meses dende a aprobación da mesma.