Renovación de tubaxe desde Pazos de Arenteiro á Estación de tratamento de auga potable de Leiro. Orzamento: 330.014,77 euros

Publicase no BOP a seguinte resolución

FESTAS EN RIBADAVIA

Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local, na sesión do 27 de maio deste ano, o proxecto técnico da obra “Renovación de tubaxe desde Pazos de Arenteiro á Estación de tratamento de auga potable (ETAP) de Leiro. Concello de Leiro–Ourense”, redactado polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, Pablo González Rodríguez, cun orzamento de execución por contrata de 330.014,77 euros, exponse ao público por un prazo de 20 días hábiles, para que poida ser examinado e para que se poidan presentar alegacións, se as houber.

BOP Premer na Imaxe